Hỏi ViếtCV - ViếtCV đáp
Tôi không đăng nhập được tài khoản của mình.

- Chúng tôi sử dụng Google hoặc Facebook để đăng ký/ đăng nhập. Nếu bạn đã tạo account và không thể đăng nhập bằng Google, hãy thử đăng nhập lại với Facebook và ngược lại.

- Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng ViếtCV, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây.

Tôi không thấy CV đã lưu sau khi đăng nhập.

Có thể bạn đã viết và lưu CV với tài khoản khác của mình.

- Nếu bạn đang đăng nhập bằng Facebook, hãy thử đăng xuất rồi đăng nhập lại bằng Google và tìm ở trang "CV của tôi" nhé.

- Tương tự, nếu bạn đang đăng nhập bằng Google, hãy đăng nhập lại bằng Facebook và xem trang "CV của tôi". Nếu bạn vẫn không tìm thấy CV, gửi ngay họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ của bạn về email hotro@vietcv.io chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra.