thực tập

Không yêu cầu kinh nghiệm

avatar

Kỹ năng

Ứng tuyển bằng CV của https://vietcv.io
Thích học React.js / GraphQL / Redux / RubyOnRails
HTML5 / CSS3
Động lực cá nhân 
Github và PR-driven
Test Driven Development

Xem Page tại

Tải CV
100%
Powered by VietCV