Kinh nghiệm làm việc

Vietcv.io
10/2018
-
Now

Web Developer


Học vấn

UIT
08/2014
-
Hiện tại

Khoa kỹ thuật phần mềm

Kỹ năng

Ruby on Rails
JAVASCRIPT
Tải CV
100%
Powered by VietCV