Bạch Quang Chiến
Fullstack DEVELOPERerr

Kỹ năng

Javascript, PHP, CSS3, HTML5
jQuery, ReactJs, Bootstrap, SASS, LESS, Git

Quét mã QR

Tải CV
100%
Powered by VietCV